8 типични грешки на дългосрочния инвеститорУспешното инвестиране изисква доста повече от правилен първоначален избор на инвестиционни инструменти. 
Вижте кратко ръководство как да се избягват някои  най-често срещащите се  стратегически грешки които правят инвеститорите. 
Грешка №1. Отсъствие на ясни дългосрочни инвестиционни цели.
Формулирайте целите си. Те накратко могат да бъдат следните:
- Съхраняване и запазване на финансовите средства от дългосрочното влияние на инфлацията;
- Инвестиране на средства с цел натрупване на определена сума към определен момент;
- Така  да се инвестира, че към момента на излизане в пенсия да може да се поддържа определен жизнен  стандарт;
- Поддържане на текущ определен жизнен стандарт и постепенното му увеличаване с възможност за изтегляне всяка година на определени средства от инвестиционните инструменти но така, че определена сума да остане на наследниците.
Грешка №2. Неправилна оценка на срока  на инвестицията.
Трябва да определите своя времеви инвестиционен хоризонт. Това е този промеждутък от време, който е необходим на инвестиционните активи за да обезпечат постигането на финансовата  цел която си е поставил инвеститора. Типичен пример за времеви инвестиционен хоризонт е очакваната продължителност на живота, но може да бъде и по-кратък, ако след определено време се планират  някакви големи  покупки. Способността да се определи времевия инвестиционен хоризонт е един от важните фактори за формиране на успешна инвестиционна стратегия.
Грешка №3. Игнориране на влиянието на инфлацията върху инвестиционния портфейл. Задължително трябва да се отчита влиянието на инфлацията върху инвестиционния портфейл. Ако стойността на инвестиционните ви активи расте с 8% на година, а инфлацията за същия период е 5%, то покупателната способност на портфейла  ви расте само с 3%. Реално напредвате към инвестиционната си цел доста по-бавно отколкото си мислите.
Грешка №4. Ликвидиране на дългосрочните инвестиции след като падне тяхната стойност.  В трудни времена инвеститора трябва да остава верен на своите дългосрочни цели и статегии. Ако знае защо е инвестирал в определен инвестиционен инструмент, сигурен е в неговата реална стойност и потенциал за растеж, то не трябва да се притеснява дори и след сериозни временни загуби причинени от кризи и пазарни флуктуации. 
Грешка №5. Неправилна преценка на риска. Нивото на риск трябва да съответства на  инвестиционния период /хоризонт/. При по-голям инвестиционен хоризонт може да се поеме по-голям риск. С по-рискови инвестиционни инструменти като акции например се намаля риска да не се достигнат в дългосрочен план поставените инвестиционни цели.
Грешка №6. Отказ от инвестиране в чуждестранни инвестиционни инструменти. Регионалната и секторна диверсификация  е необходимо условие за снижаване на риска и повишаване на потенциалните възможности за придобиване на високо доходни инвестиционни активи. 
Грешка №7. Инвестиране само на базата на общодостъпната инфорцмация. 
Общодостъпната  информация във всеки един момент е отразена в цената. Поради това информацията с която разполагат всички останали не ви дава никакво преимущество. Ако не можете да имате информация която другите нямат, то изключително важно е публичната информация да се интерпретира правилно, а не шаблонно с оглед дългосрочните инвестиционни цели.
Грешка №8. Неразбиране на значението на търсенето и предлагането.
Всеки ден инвеститорите са заливани от огромно количество информация в голямата си част създавана тенденциозно с цел големите финансови акули да подплашат малките инвестиционни рибета в желаната от тях посока. Растящи  и падащи цени, балони, кризи, финансови и валутни войни. Това е ежедневието на финансовите пазари. В тази сложна обстановка дългосрочния инвеститор не трябва да се паникьосва, а спокойно да инвестира на базата на фундаменталните фактори влияещи на цените на инвестиционните активи. Основния фундаментален фактор е съотношението между търсене и предлагане, тъй като на негова база се определят цените на всеки актив. 

Няма коментари: