7 общи правила за разумно разпределение на риска


1. Процента на безрискови активи в инвестиционния портфейл (депозити, ДКЦ) трябва да е приблизително равен на възрастта на инвеститора. Например ако инвеститора е на 35 години, удачно е делът на безрисковите инвестиционни активи в портфейла му да е също 35%.
2. Стойността на личния автомобил на инвеститора не трябва да превишава 3-4 месечни дохода на семейството му. 
3. Стойността на основното жилище на инвеститора не трябва да превишава 3-5 годишни дохода на семейството му.
4. Основните инвестиционни средства на инвеститора трябва да са във валутата в която са основните му разходи. В смутни икономически времена може да търси известно хеджиране и в други основни валути.

5. Ежемесечно да инвестира поне 10% от доходите си при оптимално съотношение между риск и доходност. Примерно ако приеме съотношението  да е 1 към 3,  за да получи 60% доходност трябва да е готов да загуби до 20% от вложеното в конкретния инвестиционен инструмент.

6. За всякакви непредвидени разходи е удачно да държи в незабавно ликвидни инвестиционни инструменти сума равна на 6 месечните семейни разходи.
7. Ако по някаква причина прибегде до вземане на заем, то тойтрябва да бъде във валутата в която са доходите му. 

Няма коментари: