Финансово планиране

Какво е финансово  планиране?  
Това е пътят за постигане на целите в живота. Такива цели са постигането на финансова свобода, покупката на нов дом, осигурените старини, образованието на децата, защо не и околосветско пътешествие. Всичко това може да се постигне с рационалното управление на личните финанси. Колкото и лесно да звучи на пръв поглед, това съвсем не е проста задача. Работата е там, че всяко финансово решение трябва да не се разглежда като нещо самостоятелно, а като част от цялото. 
Работата на финансовия план е да покаже цялата гора, а не отделните дървета. Затова  в него са включени  всички области от човешкия живот, където са намесени пари. Такива са данъчното планиране, инвестиционното планиране, пенсионното планиране, застрахователното планиране и други. Всички са свързани помежду си. Ако например човек има три хиляди лева, как ще бъдат оползотворени най-добре? Дали като си купи акции? Или като  си направи застраховка? Да си купи автомобил на лизинг? Или да си направи екскурзия?  
Отговорите на тези въпроси се дават от финансовия план, направен така, че да отразява целите и желанията на човека. Това е и една от най-ценните черти на плана. Дава ясни отговори и намалява значително несигурността.
Питате се,  толкова ли е трудно наистина управляването на личните финанси? Все пак хората го правят от хиляди години. Бурното развитие на сектора на финансови услуги обаче прави това трудно постижимо за съвременния човек.  Основните препятствия са две.   
Първото  е инерцията и естествената склонност към отлагане - липсата на време, потискащата мащабност на задачата, повърхностният оптимизъм, че още е рано. Другият основен фактор са недостатъчните финансови знания.
Кога трябва да се започне финансовото планиране? 

Отговорът на този въпрос е: Никога не е рано да се започне. Даже винаги е късно.  Направата и следването на финансов план е като пътуване от София до Варна например. Докато човек е още в София, има безброй възможности за избор на превозно средство и маршрут. Ако обаче тръгне с кола и стигне примерно до Плевен, възможностите значително намаляват. А когато е на двадесет километра от Варна, не остават почти никакви варианти. Така е и във финансовото планиране. Когато човек е на 20 години, той има всевъзможни варианти за добро финансово  осигуряване на  старините си.  Ако обаче се сети за това на 45 години, възможностите му  ще са силно ограничени.
Стандартният процес на финансово планиране е последователно изминаване на следните стъпки:
1. Формулиране на целите. Тази стъпка от съставянето на финансовия план не просто ни позволява, но изисква да помечтаем. Къде и как се виждаме след 5, 10, 15, 20 и повече години? Какво искаме от живота си? Препоръчително е целите да бъдат конкретизирани като време и предполагаема сума пари. Например „желая да се пенсионирам след 20 години на 60-годишна възраст с осигурен 1000 лв. месечен доход по днешна покупателна способност на парите”, или " желая след 20 години да съм финансово свободен". 
2. Събиране и подредба на наличните данни. След като знаем какви са ни целите и знаем къде отиваме, трябва да сме наясно и откъде тръгваме. Събираме и подреждаме два вида данни - обективни и субективни. Обективните са преди всичко данните за финансовото ни състояние - трябва да си изясним какви са нашите активи и пасиви, месечните ни приходи и разходи, както и семейното ни положение и отговорности - деца, нуждите им, отговорност за възрастни родители и други подобни. Субективните данни са не по-малко важни за крайния вид на финансовия план. Това е най-вече собственото ни отношение към финансовия риск. Различното отношение към риска ще определи и различна структура на инвестиционния ни портфейл. Голяма част от тази необходима информация можете да генерирате и сами на страницата "профил на индивидуалния инвеститор"
3. Анализ на данните. На този етап правим съпоставка на резултатите, получени дотук. Вълнува ни въпросът къде сме сега по отношение на целите, които си поставяме. Кои са силните страни на финансовата ни позиция? Може би живеем в рамките на разполагаемия доход и имаме възможност да спестяваме. Кои са слабите и уязвими страни на финансовата ни позиция? Може би сме натрупали повече от разумното ниво на дълг и прекалено голям дял от редовните ни доходи отиват за лихви? Резултатите от анализа ни насочват към приоритетните аспекти при разработването на плана.
4. Разработване на план за постигане на целите. От инвестиционна гледна точка основният проблем за решаване тук е изборът на адекватен модел на разпределение на активите между различните финансови инструменти продукти и услуги. В това отношение многообразието на вариантите и възможността за избор са огромни. Решенията и вариантите трябва да отчитат обаче четирите типа основни нужди на всеки човек и според тях да се изберат съответните финансови инструменти. План, който не е съобразен с тях, е непълен. В плана се дава отровор и на следните въпроси: В какво, колко, кога и как да се инвестира. По какъв начин да се направи това най-удачно, за да се постигне оптимално съотношение между поетия риск и реализираната доходност.
5. Изпълнение на плана. И най-добрият план, оставен да отлежава в чекмеджето, е безполезен. Изпълнението на плана се свежда до отделяне на необходимите средства и закупуването на определени финансови продукти и услуги - банкови депозити, застраховки, акции, облигации, дялове от договорни и други фондове, пенсионно осигуряване и предоставяне на средства на доверително управление на професионалисти и т.н. 
Как трябва да стане това?
Става с помощта на прилагането на  конкретна инвестиционна стратегия /разгледайте статиите в раздела  Инвестиционни стратегии/ . Избора на инвестиционна стратегия не е лесна задача. Трябва изключително внимателно да се подходи към нейното изработване. Благодарение на удачния и избор ще се намери оптималния начин за разпределението на активите ви и създаването на инвестиционно портфолио. Правилният избор на набор от активи отговарящи на конкретни критерии е жизнено важно за да имате успех като индивидуален инвеститор. За решаването на тази задача не е достатъчно само да имате подходящо икономическо образование. Нужно е да познавате инвестиционните продукти и услуги, законодателната рамка която регламентира инвестиционния процес, да сте следили дълго време и да познавате пазара на който искате да инвестирате, да познавате пазарните участници и ред други неща. Всичко това   е по силите на малцина и не трябва да постъпвате аматьорски при изготвянето на стратегията си. 
По принцип инвестиционната ви стратегия трябва да дава отговор на   трите най-важни неща, които ще определят вашия успех или неуспех, а именно: " в какво инвестирате, кога инвестирате и колко инвестирате".  
За да изберете  правилния момент за инвестиране в даден актив или финансов продукт е необходимо  да разбирате от фундаментален и технически анализ. 
За да прецените с колко да  инвестирате е нужно да сте на ти с науката за управление на парите наречена Money management.  
За съжаление  от наблюденията  си съм стигнал до извода, че около 70% от търгуващите за собствена сметка на фондовия и валутния пазар им липсват знания, умения и опит в тези области на професионално ниво. Това ги обрича на посредствени резултати и дори на неуспех. 
Когато решите да станете индивидуален инвеститор вие влизате в конкуренция с професионалните инвеститори. Наивно е да си мислите, че подхождайки аматьорски ще успеете. Или положете сериозни усилия сами да  станете професионалист, или потърсете услугите на финансов консултант с който ще си спестите много бъдещи финансови загуби предизвикани от  липса на знания, опит или информация за моментната конюнктура на пазара. 
6. Наблюдение на изпълнението на плана и коригирането му когато и ако се налага. По принцип "всичко тече и всичко се изменя.” И най-добре разработеният план, ако не се осъвременява веднъж годишно, ще се откъсне от действителността и ще престане да ни служи като пътна карта в живота. Настъпват житейски промени - женим се, развеждаме се, деца се раждат, овдовяваме, сменяме работата си. Всичко това влияе пряко върху целите ни и ги променя . Освен това пазарите са циклични, променят се. Оптималното разпределение на активите вчера е нарушено днес, защото различните активи са променили цените си в различна степен. А и законодателството се променя. Това, което не се е облагало вчера (лихви по депозити например), може да подлежи на облагане днес. Това, което не ни е достъпно днес, може да стане достъпно утре. 
Като заключение относно финансовото планиране ще кажа, че благодарение на него ще сте наясно с това къде се намирате в момента и къде искате да отидете. Сигурно сте чували сентенцията, че: 
"Който не знае къде отива, обикновено отива някъде другаде"
Вие знаете ли накъде отивате?

Следва: Пътя към финансовата свобода.