Ключови борсови показатели: ROE


ROE – възвращаемост на собствения капитал, е един от най-важните борсови показатели за оценка на ефективността на публичните компании. Разбиването на показателя на три компонента чрез формулата на Дюпон ни показва силните и слаби страни на всяка компания.
Борсовият показател ROE (Return on Equity – “Възвращаемост на собствения капитал”), който може още да се срещне още и като Return on average common equity (“Възвращаемост на средния размер на обикновения акционерен капитал”) или като Return on net worth (“Възвращаемост на чистото богатство”) измерва степента на възвращаемост на собствения (акционерен) капитал за притежателите на обикновени акции, т.е. това е съотношение, което показва как компанията е управлявала собствения си капитал и каква част от него е превърнала в печалба. ROE може да се възприеме и като големина на своеобразната лихва, която инвеститорите ще получат за всеки инвестиран долар под формата на акционерен капитал.
ROE се възприема като един от най-важните финансови коефициенти. Той измерва ефикасността на компанията да генерира печалба от всеки долар нетни активи (общите активи минус общите пасиви) и показва колко добре компанията използва капитала на инвеститорите, за да генерира печалби от него. Коефициентът ROE е равен на чистата печалба за фискалната година (след изчисляването на дивидентите от преференциалните акции, но преди начисляването на дивидентите от обикновените акции), която се разделя на общия акционерен капитал (с изключение на преференциалните акции) и стойността се изразява в проценти.
Не всички компании с висок показател ROE обаче са добри за инвестиране. Фирмите от някои отрасли имат висок ROE, защото не изискват притежаването на активи, като например консултинг фирмите. Други сектори изискват построяването на мащабна инфраструктура, за да генерират някаква печалба, например нефтените рафинерии. От това не следва да се правят изводи, че консултинг фирмите са по-добри за инвестиция от нефтените рафинерии, само защото тяхното ROE е по-високо. Принципно, капиталово интензивните отрасли имат високи бариери за влизане, които ограничават конкуренцията. Но фирмите с висок коефициент ROE и с ниска база на активите имат по-ниски бариери за влизане. По този начин, подобни фирми са изправени пред по-голям бизнес риск, защото конкурентите им могат да копират техния успех, без да е необходимо да инвестират значителни суми. Както и с много други финансови коефициенти, ROE се използва най-добре за сравняване на компании от един и същ отрасъл.
Формулата на Дюпон - намиране на силните страни на дадена компания
Формулата на Дюпон, също така известна и като модела на стратегически печалби, се използва за разбиване на ROE на три важни компонента. Според тази формула, коефициентът ROE е равен на маржа на печалбата, умножен по оборота на активите, умножен по финансовия мултипликатор. Разбиването на възвращаемостта на собствения капитал на три части, прави по-лесно разбирането на промените в показателя ROE в течение на времето. Например, ако маржа на печалбата се увеличи, всяка продажба води до повече пари, което се отразява на общия показател ROE в посока покачване. По същия начин, ако се увеличи оборотът на активите, фирмата генерира повече продажби за всеки долар под формата на активи, което също води до покачване на показателя ROE. Накрая, увеличаването на финансовия мултипликатор означава, че фирмата използва по-голяма част заемни средства, отколкото собствен капитал.
Лихвените плащания към кредиторите намалят данъчната основа, докато плащанията под формата на дивиденти към акционерите не се приспадат и се включват към данъчната основа. По този начин, по-голяма пропорция на заемните средства в капиталовата структура на фирмата води до по-високо ROE. Ползите от финансовия мултипликатор изчезват, ако рискът от просрочване на лихвените задължения нараства. Така че, ако фирмата заема прекалено много кредити, стойността на кредита се повишава, тъй като кредиторите изискват по-голяма премия за риск, и по този начин коефициентът ROE намалява. Високият дял на заемните средства ще допринесе положително на фирмения ROE, само ако коефициентът ROA на фирмата надвишава лихвата по дълга.
Автор Петър Иванов