28.09.2007 г.

Изборът пред начинаещия инвеститор


Всеки инвеститор трябва да определи инвестиционните си възможности, времето което желае и може да отделя за следене на инвестициите си, и степента, в която желае да поема риск.
Под инвестиционни възможности се разбира средствата, за които може да “забрави” за определен срок, който е добре да е по-дълъг.
Срокът трябва да бъде поне няколко месеца, а по-добре над година, защото за пазара е трудно да изпълни прогнозите ви за един ден. Интрадей търговията (търговия в рамките на деня) на БФБ-София не се препоръчва поради големия спред (около 1,5-5% от стойността на борсовата позиция/акция) и брокерските комисионни - около 1% от стойността на сделката.
Ако търсите много висока доходност, най-добре е да опитате индивидуално инвестиране, като пробвате да уцелите поредната "ракета" на фондовата борса.
Рискът тук е голям, особено при начинаещите търговци, които може да се подлъжат от механично пресмятане на финансовите му показатели, информация в пресата, от нечие мнение или от представата, че познават предприятие X, поради някакъв досег с него.
Целта ви при индивидуално инвестиране може да бъде активно, рисково управление, като периодично купувате считаната за най-подходяща акция. Целта ви може да бъде и ”buy and hold”, тоест да държите дадена акция за много дълъг период - например една,три или десет години, нещо като вашата пенсионна осигуровка, особено ако вярвате в това предприятие.
Теоретично, портфейл от 6-8 позиции е оптимален от гледна точка на диверсификацията, а според Алберт Айнщайн, дългосрочното инвестиране е осмото чудо на света.
Друг вариант с шанс за висок доход е “доверителното управление”, което се предлага от много инвестиционни посредници. Тук възможността за максимална печалба е ограничена от факта, че инвестиционните посредници изграждат портфейл, често пъти много голям като сума, което му пречи да постигне голяма доходност.
Инвестиционните дружества (ИД) и договорните фондове (ДФ) са другата възможност за инвестиция. ИД и ДФ са подобни инвестиционни схеми, като вторите са известни и като Взаимни фондове. Те биват консервативни (инвестират в облигации), балансирани (инвестират в облигации и акции) и високодоходни (инвестират до 90% от активите си в акции). В България вече има близо 15 такива дружества, като няколко от тях са на институции като Банка ДСК. Активите на ИД и ДФ се преоценяват според нетната стойност на активите им, които, от своя страна, са оценени от пазара.
Можете да инвестирате и в дружества за инвестиции в недвижими имоти. Тези дружества купуват и продават имоти, отдават ги под наем, строят и т.н. Цената им не е пряко обвързана с оценка на нетните активи, както при инвестиционните дружества и договорните фондове. Дружествата за инвестиции в имоти наречени “акционерни дружества със специална инвестиционна цел” (АДСИЦ) са длъжни да разпределят 90% от печалбата си под формата на дивидент. По закон те не се облагат с данък печалба, което ги прави конкурентоспособни спрямо другите играчи на пазара на недвижими имоти. Вече има 13 такива дружества, като две от тях инвестират само в земеделска земя.
Набавяне на информация
За да знаете с какво се захващате, е препоръчително да инвестирате време за прочитане на натрупаната информацията в Коментари и Новини на Investor.bg, като дори отворите нова тема в коментарите на Investor.bg, за нещо което не ви е ясно, както и да прочетете всички статии в раздел Обучение на Investor.bg.
Допълнителна информация може да намерите и в подбраните линкове в Invest.start.bg, които ще ви дадат известен поглед върху пазара.
Важно е да се запознаете с нормативната уредба - в страницата на регулативния орган - Комисия за финансов надзор - и най-вече със Закона за публично предлагане на ценни книжа.
Изборът на инвестиционен посредник е важен по отношение на условията на обслужване и разходите за комисионни, както и предоставянето на електронен достъп до БФБ-София, чрез системата COBOS.
Критериите за оценка на посредниците са: разходи за комисионни (твърда сума на сделка и процент от стойността на сделката); предлага ли COBOS; разположение спрямо местоживеенето ви; главен офис на посредника ли е или клон; голям посредник ли е или "човек оркестър"; известен ли е като посредник на дребни инвеститори или се занимава приоритетно с големи клиенти и на вас няма да ви обръща сериозно внимание.
Списък на уеб страниците на инвестиционните посредници има на адрес Invest.start.bg, а техните телефони и адреси - в рубриката Посредници на Investor.bg, като голяма част от посредниците нямат уеб сайтове. Общият брой посредници е около 70, като към тях трябва да се прибавят и около 30 банки, които също имат достъп до БФБ-София и извършват сделки там. В по-малките градове може да използвате услугите на клон на някоя от банките, за да си спестите транспортните разходи до най-близкия голям град, където има инвестиционен посредник. Трябва обаче да отчитате, че понякога е по-евтино да заплатите разходите си до съседния голям град, отколкото да платите висока комисионна в местната банка.
Винаги трябва да се отчита вероятността, че цената на акциите може да се понижи. Това може да стане поради редица вътрешни и външни фактори, както за публичното дружество, обект на търговия, така и за България като цяло.
Източник: Investor.bg