28.09.2007 г.

Фундаментален анализ


Фундаменталният анализ включва анализирането както на отделната компания, така и на потенциала на сектора и икономиката, а също и влиянието на международното положение. Основни източници на информация за анализаторите са отчетите на компаниите, пазарния дял и конкурентите, макроикономическата информация, валутните курсове и всяка друга информация, която поради една или друга причина може да повлия на възвръщаемостта от инвестицията.
Фундаменталният анализ е доказал силата си. Най-успешните инвеститори за всички времена определят себе си като фундаменталисти. Съществуват редица спекуланти с невероятна възвръщаемост, но в дългосрочен план фундаменталистите имат превес спрямо постигната доходност и абсолютната възвръщаемост в пари.
Както и при техническия анализ, така и тук е възможно да се изгубим сред множеството литература и изследвания. Различните теории и силното навлизане на математиката и статистиката доведоха до появяването на сложни и често абстрактни техники за оценка на инвестиционните решения. Необходимо е да установим работеща стратегия, напасната към индивидуалността ни и да създадем преграда за многото нова и често ненужна информация, която новите книги и изследвания ни представят.
В настоящата статия ще разгледаме анализа на отделната компания и средата в която оперира.
Основния източник на информация са тримесечните консолидирани и неконсолидирани отчети на компаниите. Отчетите на компаниите, търгувани на БФБ можете да намерите на този адрес: http://www.bse-sofia.bg/download/finance/
Необходима ни е също и актуална информация за цените на анализираната компания и компаниите конкуренти. Нея можете да получите или на адрес http://www.bse-sofia.bg/ или през търговския терминал, с който разполагате (освен ако не сключвате сделките по телефона).
Трябва да се вземе в предвид големината на анализираната компания, свободно търгуваните акции (тези извън мажоритарните собственици), среднодневния обем на сключваните сделки, обичайния спред (разликата между цена купува и продава). Информация за свободно търгуваните акции можете да намерите в doc. файловете на адрес http://www.bse-sofia.bg/download/finance/ (важи за българските емитенти ) или към тримесечните обобщителни на КФН, на адрес http://www.fsc.bg/fsc_page.asp?v=22. Необходимо е да се знае, че компании с малък фрий флоут не предизвикват силен интерес сред големите играчи (институцонални инвеститори и големи индивидуални инвеститори). Цените им са волатилни, т.е. променят се в голям диапазон за кратък период и се търгуват с премия за ликвидност, т.е. цената им е по-ниска отколкото би била ако позицията е по-ликвидна.
Преди всичко трябва да се убедим, че компанията работи, тоест приходите от обичайна дейност нарастват. По- бързото нарастване на приходите от обичайното за отрасъла или за пазара сигнализира за силен потенциал на инвестиция в такава компания. Според мен това е фактора с най-голяма тежест при вземането на инвестиционно решение. Когато приходите от обичайна дейност нарастват значително и тенденцията от предходните отчети е за нарастване на приходите от обичайна дейност, това означава, че компанията работи и рано или късно ще се отблагодари на акционерите си. Такива компании често биват недогледани в началото от инвеститорите поради ниската норма на печалбата, но тя рано или късно ще излезе на яве при добре развиващо се предприятие. Печалбата може да се окаже и доста малка в резултат на завишените разходи от разширяване на производството или поради укриването и, вследствие счетоводни техники. Възможно е за добре работещи компании със стабилен ръст в приходите и разходите и малка печалба, мениджърите да увеличават заплащането си чрез реализирането на фиктивни разходи. Следете внимателно статията разходи за външни услуги, чрез нея най-често се укриват неформалните увеличения на заплатите на мениджмънта и мажоритаря.
Мениджмънта на компанията се нарежда на едно от важните места при определяне на инвестиционното решение. Инвеститорите избягват компании със съмнителни мениджърски практики и лоша репутация.
Целият анализ може да загуби смисъл, ако компанията, която оценяваме вече е прекалено скъпа и е привлякла значителен инвеститорски интерес. За тази цел ще използваме отношенията Цена/Печалба на акция, Цена/ Счетоводна стойност на акция и Цена/Продажби на акция. Отношения от 20 за цена/печалба на акция са в рамките на нормалното, но и доста компании се търгуват със значително по-високи отношения цена/ печалба. Цена/ счетоводна стойност на акция е важен показател, като компании с високи отношения се определят като по-рискови. Счетоводната стойност на активите се спряга като под, под който цената не може да спадне. При фалит, акционерите ще получат най-малко стойността от разпродадените активи след приспадане на задълженията, за която ориентир е счетоводната стойност.
Трите важни ценови отношения са важни показатели за избор на компания, в която да инвестираме, но взети изолирано без да ги сравним с тези, на компании аналози, не дават много информация относно перспективите на инвестицията. Необходимо е да се разгледат отношенията на компании аналози, в страната и в страни с подобно ниво на икономическо развитие. Ценовите отношения са високи, когато има завишени очаквания за дейността на компанията.
Друг важен компонент към анализа на отделна компания е размерът на дълга. Колкото по-голямо е отношението на общия дълг спрямо собствения капитал, толкова повече нараства рискът компанията да изпадне в неплатежоспособност. Компании с отношения дълг/собствен капитал от над 1 следва да бъдат внимателно разглеждани.
Източник: http://www.broker.bg/