28.09.2007 г.

Как да избираме подходящите акции в правилния момент


При избор на определена акция за покупка инвеститорът най-общо трябва да насочи своето внимание към следните основни направления, систематизирани от финансовия сайт Investors.com:
1. Печалбата на компанията Това безспорно е един от основните аспекти при избор за покупка на акциите на дадена компания. В този аспект са важни, както потенциалът и обещанията за печалба, така и досегашното представяне на компанията.
Добре е да се подбират компании с годишен ръст от поне 25% в печалбата си през последните три години.
Важно е и избираните компании да имат ръст в печалбата от поне 25% през последното тримесечие, както и стабилен растеж през последните три или четири тримесечия.
В това отношение съотношението цена-печалба е подходящо за съпоставяне, но не бива да му се предава прекомерно значение.
Често компаниите или отраслите с голям потенциал за ръст в печалбите са със значително по-високо от средното за пазара съотношение цена-печалба, което само по себе си не означава, че компаниите са надценени.
2. Продажбите на компанията, маржинът на печалбата и възвръщаемостта на собствения капитал
Много често реализираните продажби са по-важни дори и от печалбата, тъй като те са фундаментът на компанията, от които зависят бъдещите резултати.
И тук, както и при печалбата, е важно да се подбират компании с постоянен ръст на продажбите от поне 25% през последните няколко години.
Възможно е да се избират и компании с подобен ръст през последните три или четири тримесечия, в случай че това се предопределя от въвеждането на нови продукти или технологии на пазара.
Маржинът на печалбата сочи каква част от продажбите приключват като печалба. Важно при подбора на компании е да се избират компании с по-висок маржин на печалбата.
Възвръщаемостта на собствения капитал показва способностите на компаниите да реализират печалби от вложените от акционерите средства. И тук се препоръчва подбиране на компании с поне 17% възвръщаемост на собствения капитал.
3. Кои са основните инвеститори и има ли големи институционални инвеститори с интерес към компанията, които да купуват от акциите й
Много често ръстът в цените на акциите на компаниите се предопределя от интерес от страна на институционални инвеститори, които са и основните пазарни участници, формиращи над 75% от активността на фондовите пазари.
Добре е да се знае дали към определена компания има повишен интерес от институционалните инвеститори, което много често се предопределя от по-високи търгувани обеми.
4. В кой отрасъл се намира компанията и какви са перспективите му Често близо 50% от движението в цената на акциите на дадена компания се предопределя от отрасъла, към който принадлежи. Добре е избираните акции да са в 20-те процента на най-добрите отрасли за момента.
5. Водеща ли е компанията в отрасъла сиТова е важно, тъй като водещите компании често са и най-повишаващите се в отрасъла. Статистиката сочи, че в по-голямата част от случаите най-повишаващите се в даден отрасъл компании са пазарните лидери.
Пазарното лидерство най-често е извоювано чрез конкурентни предимства, което осигурява добър фундамент за по-нататъшно развитие, а оттам - и за по-нататъшни добри резултати и ръст в цените на акциите на тези компании.
Добре е в инвеститорския портфейл да присъстват водещите в избраните отрасли компании.
6. Достигането на нови върховеДостигането на нови ценови рекордни често предвещава по-нататъшно повишение при позицията. Противно на масовата инвеститорска логика, която често кара инвеститорите да продават акциите на компании, достигнали максимуми, анализаторите съветват покупка или задържане на такива акции.
Зад достигането на нови максимуми от акциите на дадена компания най-често се крие добър фундамент под формата на нови продукти или технологии, очаквания за значителен ръст и др.
7. Новите продукти и добрият мениджмънт
Много често ръстът в акциите на дадена компания идва след въвеждането на нов продукт на пазара или на иновативна технология, което безспорно се предопределя от доброто управление.
8. Техническият анализ Добре е да се познават и прилагат “технически” похвати при избора на най-подходящия момент за покупка на дадена акция. Техническият анализ е много полезен при подбора на най-подходящия момент за закупуване на дадена акция. В тази насока не бива да се купуват или продават акции срещу тренда на пазара. При спад на основните индекси три от всеки четири акции се понижават и това не е най-добрият момента за покупки.
9. Правила и диверсификацияИнвеститорът трябва да има ясно определени правила както за покупката на определени акции, така и за продажбата им, като е добре да се избягват акции с цени под 10 долара.
Тук съветите са да се ограничават загубите, в случай че цената на акцията се понижи с 8% под цената на придобиване, както и да се диверсифицира портфейлът както по отрасли, така и по време.
В същото време анализатори не препоръчват и прекомерната диверсификация, която може да доведе до значително “разсейване” на доходността на портфейла.
Източник: Investor.bg