Инвестиране в инвестиционни дружества от отворен тип и договорни фондове


В настоящата статия ще разгледаме накратко дейността на инвестиционните дружества от отворен тип и договорните фондове, както и особеностите при избирането на подходящата колективна инвестиционна схема .

Инвестиционните дружества от отворен тип и договорните фондове са колективни инвестиционни схеми (КИС). Дейността им се регулира според ЗППЦК и наредба Nо 25 на КФН. КФН е институцията, коятo следи спазването на нормативната база и цели защита на инвестиралите в ИД от отворен тип или ДФ. ИД от отворен тип, може да е само АД, то е самостоятелно юридическо лице, като сключва договор с управляващо дружество. ДФ е обособено имущество и за разлика от ИД не е самостоятелно юридическо лице.
Активите на ДФ са отделени от активите на управляващото дружество, като едно и също управляващо дружество може да управлява различни договорни фондове.

Управляващото дружество е АД с минимален капитал от 125 000 €. УД управлява активите на ДФ или ИД срещу предварително определено възнаграждение. Разходите на ИД и ДФ не могат да надвишават 5%( включително разходите за управление към УД) от средногодишната стойност на нетната стойност на активите. Тенденциите за управленските комисионни, изплащани към УД е да намаляват в % изражение, с нарастване размера на нетната стойност на активите под управление.
Целта на ИД от отворен тип и ДФ е управление на набраните средства от публиката*, инвестирането им и последващо увеличаване стойността на активите. Набраните от КИС средства се управляват от сертифицирани от КФН специалисти при спазване принципа на диверсификация на риска и спазване принципите на добросъвестно управление на клиентските активи. Риска се разпределя между инвеститорите. Инвеститорите в акции на ИД и дялове от ДФ могат бързо да разменят притежаваните от тях акции и/или дялове за пари, което определя инвестициите в КИС като ликвидни.
Инвестиралите в КИС обикновено получават доходност по-висока отколкото, вложение в банков депозит, както и- професионално управление на предоставените средства.
Колективните инвестиционни схеми имат различен рисков профил. Най- често инвестиционните схеми биват с: ниско- рисков, балансиран или рисков профил. Съществуват КИС, които инвестират във финансови инструменти съставящи даден индекс, или – даден сектор.
Ниско- рисковите КИС имат следната структура на активите: до 80% от набраните средства в дългови инструменти, -до 20% в акции , - до 10% в бързоликвидни средства (пари в брой, краткосрочни банкови депозити с падеж до 3 месеца, краткосрочни ДЦК, вземания ) - до 10 % в деривативни инструменти
Балансираните КИС обикновено имат следната структура на активите: до 60% от набраните средства в дългови инструменти, -до 40% в акции, - до 30% в парични средства (пари в брой, краткосрочни банкови депозити с падеж до 3 месеца, краткосрочни ДЦК, вземания ) - до 10 % в деривативни инструменти
Рисковите КИС обикновено имат следната структура на активите: до 30% от набраните средства в дългови инструменти, -до 90% в акции , - до 30% в парични средства (пари в брой, краткосрочни банкови депозити с падеж до 3 месеца, краткосрочни ДЦК, вземания и ), - до 10 % в деривативни инструменти
Средноаритметично в дълъг период акциите постигат най- добра доходност, след тях се нареждат облигациите, а инструментите с най- ниска възвръщаемост и риск са инструментите на паричния пазар.
КИС с рисков профил се очаква да доведат до най-голямо нарастване на вложените средства, но зависи в коя фаза от икономическия цикъл е икономиката. При неблагоприятни условия рискът от най-силна обезценка на вложените средства е именно при високодоходните ИД и ДФ. КИС с балансиран профил се очаква да доведат и до по- умерено нарастване на вложените средства, но отново зависи в коя фаза от икономическия цикъл е икономиката. КИС с нискорисков профил имат най- висока защита от обезценка на инвестицията при борсови спадове, но възвръщаемостта при тях е и най- ниска в дълъг период.
Високо рисковите и високодоходни КИС са инвеститори с изявена склонност за поемане на риск. За разлика от високо рисковите КИС- ниско рисковите и балансираните са за инвеститори с по- ниска толерантност към риска.
Възрастовият профил на инвеститора е също от голямо значение относно кой –тип ДФ или ИД би следвало да бъде предпочетен. По- възрастните индивиди наближаващи пенсионна възраст или вече в пенсионна възраст би следвало да изберат ниско рискова или балансирана КИС, с цел съхраняване и увеличаване на натрупаните.
Преди да предприемете инвестиционно решение е добре да се запознаете с проспекта и хронологичното представяне на цените на акциите/дяловете на ИД и ДФ. Информацията относно месечните отчети на ИД и ДФ, можете да намерите на адрес: http://www.bse-sofia.bg/download/finance/ , относно проспектите можете да намерите на адрес: http://www.bse-sofia.bg/download/prospekt/ .
Автор Петър Пешев