28.09.2007 г.

Как да оценим една акция


Всеки ден на световните борси се търгуват акции на хиляди компании, които инвеститорите оценяват и сравняват по различни показатели. В теорията има многобройни методи за такава оценка. Тук ще се спрем на някой основни и най-често използвани от инвеститорите.
Печалба на акция - Earnings Per Share (EPS)
EPS се изчислява като се раздели чистата печалба на компанията на броя на акциите й. Понякога компаниите се опитват да манипулират данните си, за да изглеждат по-печеливши. Убедете се, че печалбите са в резултат на дейността им, а не на счетоводни трикове.
Също така проследете промените в EPS за няколко години назад, за да видите дали има крайности в тях или има наличие на закономерности. Слабост на показателя е, че игнорира капитала, нужен за постигането на финансовия резултат. Две компании могат да имат да имат еднакъв EPS, но едната да го е постигнала с много по-малко инвестиции и капитал.
Цена/Печалба на акция - Price to Earnings (P/E)
Това е един от най-често използваните показатели. Изчислява се като се раздели цената на акцията на EPS. По-висока стойност на Р/Е предполага, че инвеститорите очакват по-добра доходност в бъдеще. За предпочитане е да се сравняват Р/Е стойности на компании в един бранш или да се сравняват с минали стойности на показателя на самата компания.
P/E се променя постоянно, особено при рязка промяна в цената.
Норма на растеж - Growth Rate
Това е очакваната норма на растеж на компанията. Често се прогнозира на база минали стойности. Но компаниите постоянно се променят, както и икономиката. Миналите постижения не са гаранция за бъдещите резултати.
Съотношение цена, доход към растеж - PEG Ratio (Price Earnings to Growth ratio)
Тази съотношение става популярно като показател през последното десетилетие. Използва се като индикатор за потенциалната стойност на акцията. Показателят се изчислява като се раздели бъдещия Р/Е на очаквания ръст. Обикновено се изразява в %. В теорията се приема, че ако процентът е над 100, акцията е надценена. И обратното, ако е под 100%, акцията е подценена. Базира се на концепцията, че Р/Е трябва да отговаря на дългосрочния ръст на печалбите на компанията. Слабост на показателя е, че използва прогнозни стойности и може да бъде доста неточен.
Възвръщаемост на инвестирания капитал - Return on Invested Capital (ROIC)
Оценява каква доходност постига компанията на единица инвестиран капитал. Измерва се в процент и трябва да доближава очакваното ниво на ръст. Полезно е да сравните тези стойности на различни компании от един и същ сектор на икономиката.
Възвръщаемост на активите - Return on Assets (ROA)
Представлява съотношение между печалбата и общите активи. Показателят измерва способността на компанията да печели от активите си, изразена в процент, и е индикатор колко ефективно се управляват тези активи. По-висока стойност на показателя показва по-добро управление. Възвръщаемостта на активите до голяма степен варира в зависимост от това в кой отрасъл оперира компанията, затова е препоръчително да се направи сравнение с компании от същия бранш.
Цена/продажби - Price to Sales (P/S)
Изразява съотношението на текущата цена на акцията към годишните продажби. Този показател не отчита задълженията на компанията. Правете сравнение с подобни компании, защото варира в голяма степен от вида на индустрията.
Печалба преди данъци, амортизации и обезценяване - EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)
Използва се за оценка на доходността, като изключва лихвите, обезценката, амортизациите и други непарични или еднократни промени. EBITDA е добра за оценка на доходността, но не и за паричните потоци. Показателят изключва средствата, необходими да се финансира дейността на компанията, както и за замяна на остарялото оборудване.
Цена/Счетоводна стойност - Price to book (P/B)
Съотношение, което се използва да се сравни пазарната и счетоводната стойност на акцията. Принципно по-ниската стойност на показателя означава, че акцията е подценена. Стойността варира в зависимост от индустрията, в която оперира дадена компания. Съотношението цена/счетоводна стойност ни дава идея дали плащаме прекалено много за дадена акция.
Коефициент на задлъжнялост – Debt/equity
Това е съотношението между общата задлъжнялост и собствения капитал на дадена компания. Коефициентът на задлъжнялост измерва „финансовия ливъридж”, използван от компанията. Висока стойност на този коефициент показва, че компанията е финансирала растежа си чрез увеличаване на задълженията си.
Източник: Investor.bg