Съотношението цена-печалба - перлата сред финансовите показатели


На фона на разнообразието от финансови показатели и различни методи за оценка на акции, може да се каже, че два са основните начини за оценяването на дадена компания - с изчисляването на нейната "справедлива цена", както и с използването на широк набор от финансови показатели.Справедливата цена се изчислява, чрез дисконтирането на парични потоци и по-скоро на бъдещи такива, като методът бе широко популярен през 60-те години.Напоследък обаче, на фона на нуждите стои по-бърза и по-малко трудоемка стратегия за оценка на акциите на дадена компания, инвеститорите все по-често прибягват към оценка на компаниите чрез използването на финансови съотношения.
Те са прости за изчисляване финансови показатели, получавани чрез деленото на цената на акциите към различни показатели - печалба, продажби, счетоводна стойност и др.От една страна, това спестява време и усилия на инвеститорите, а от друга, на фона на морето от финансова информация, подобни могат да се ползват наготово и само да бъдат оценявани от инвеститорите.Безспорно перлата в короната при финансовите съотношения е така наречената цена-печалба. Много инвеститори и анализатори се осланят до голяма степен в преценката си на това съотношение при вземане на инвестиционни решения. Само по себе си съотношението се получава чрез деленето на цената на акцията на печалбата, падаща се на една акция. То сочи колко са склонни да платят инвеститорите за единица печалба на дадена компания. Така например съотношение P/E от 20 сочи, че инвеститорите плащат по 20 лева за един лев печалба на акция.За да е съпоставим анализът при сравняването на съотношението цена-печалба обаче, инвеститорите трябва да са наясно, че съществуват две разновидности на коефициента, като те трябва да сравняват еднакви коефициенти, а не примерно ябълки с круши.Първата му разновидност е така нареченото настоящо съотношение цена-печалба, което използва печалбата на дадена компания за последните 12 месеца или четирите последни тримесечия, за които има данни за печалбата. Това е по-често използваното съотношение цена-печалба, като недостатъкът му е, че в него се включват така наречените "стари новини".Другата разновидност на съотношението е бъдеща цена-печалба, която се изчислява въз основа на прогнозите за печалбата на компанията за текущата фискална година, като се вземат предвид прогнозни данни за тримесечията на годината, за които все още липсват такива. Предимството му е, че сочи бъдещото развитие на компанията и очакванията на анализаторите. И двете съотношения често са достъпни за инвеститорите и се предоставят от специализирани финансово-информационни медии. Естествено, за България това не е точно така, като поради липсата на официални прогнози на специализираните финансови институции за бъдещите резултати на компаниите е трудно да се намери бъдещото Р/Е на компаниите.Това обаче е напълно нормално за един не особено ефективен пазар, което от своя страна пък не е никак лошо за инвеститорите, често биващи приятно изненадани от резултатите на компаниите.Много често инвеститорите не бива да се доверяват единствено на съотношението. Не е задължително ниското съотношение цена-печалба да сочи подценяване на дадена компания, като то трябва да се съотнася към средното такова за отрасъла, както и за пазара.В същото време високото съотношение понякога сочи очакванията за силен ръст в резултатите на дадено дружество и не е задължително то да намалява с времето, тоест цената на акциите може да се повишава с повишените резултати.Добро е използването на съотношението и при сравняването на различни пазари със сходни характеристики. Инвеститорите често съпоставят това съотношение между пазарите, попадащи в дадена група, за да вземат решение накъде да се насочат.Като практика се налага бъдещото съотношение цена-печалба да е с между 5 и 10% по-ниско от настоящото, което залага очаквания ръст в резултатите на дадена компания.Това, разбира се, важи по-скоро за развитите пазари, като в България например поради значително по-ускорения ръст на печалбите на компаниите, разликата е нормално да е значително по-голяма.
От: Теодор Минчев www.profit.bg