27.09.2014 г.

Новите дрехи на колониализма

        Генезисът на глобалния транснационален капитал е  престъпен.                 Коренът на неговото богатство е заровен в кървавата история на               колониалното робство на бедните народи. 
Кервани от кораби, натоварени с „колониални стоки“ и роби векове наред са пренасяли богатства и работна ръка от колониите към метрополиите и представляват онзи източник и стимул за тяхното развитие, който ги е превърнал днес в световни хегемони, със завиден стандарт на живота, създал е и мита за  „съвършенна капиталистическа система“. 
Съвременната пропаганда сочи като образец за подражание модела на няколко най-богати, бивши колониални империи от клуба Г-7/8, а не някоя от останалите 200, също тъй капиталистически страни  от изостаналия Втори и най-вече Трети свят.
Старият начин за колониализиране с военна сила днес е заменен със много по-замаскирания и наглед „демократичен“ способ на финансово реколониализиране чрез подборно изкупуване на най-доброто от ресурсиите, промишлеността и кадрите на бедните страни. Ограбеното  се използва след това за производство на стоки за обратен реимпорт в тях и за повторна търговска експлоатация. По такъв начин слабите им икономики се обезкървяват един път от изтичането на материални и човешки  ресурси и след това, изложени на безпрепятствения внос на стоки не издържат конкуренцията и загиват. С това умират и последните надежди за догонващо развитие.
Огромно ограбване на развиващите се страни от богатите индустриални държави се извършва на основата на научно-технологичния им монопол в производството и търговията с високотехнологични хай-тех (high-tech) продукти, от които бедните и развиващите се страни имат непреодолима нужда и които се предлагат на монополни цени само от развитите държави. Тази технологична доминация е една от главните причини за настоящото глобално неравенство и за делението на човечеството на Първи, Втори и Трети свят. Началото си тя води от средните векове, от епохата на големите географски открития и колонизацията, когато корабите на мореплавателите са били посрещани от туземците като пратеници на боговете и само срещу шепа лъскави мъниста са получавали пълни пироги с храна, прясна вода и плодове. От тогава до днес нещата коренно са се изменили, лъскавите мъниста са заменени с други лъскави предмети, но същността на технологичната експлоатация остава същата. Това обяснява, защо богатите западни държави отдават толкова голямо значение на научните си изследвания и на спазване на авторското и патентното право. По такива съображения Съединените Щати са отстъпили на Китай водещото място на „работилница на света“, която да произвежда всички онези продукти, в които няма много „хай-тех“ – съдържание, а те са се концентрирали в развитието на секторите на бъдещето научно-техническо господство: нанотехнологиите, „зелената“ енергия, микроелектрониката, медицината, фармацията, генетиката и пр.
С тази политическа стратегия е свързано и друго едно гигантско престъпление, извършвано спрямо развиващите се страни – „отнемането на квалифицирани кадри“ или така наречения Brain Drain („изтичането на мозъци“). 
Способни млади хора се насърчават да учат в западни висши учебни заведения, подготвят се за интегриране в тяхната икономика и след завършване, най-добрите от тях се привличат с атрактивни предложения да останат да работят там за увеличаване на  брутния им вътрешен продукт и за подобряване  на възрастовия и квалификационен състав на тяхното население. В замяна на това Западът усърдно се чисти от негодни стари хора и подобно на стари леки коли методично ги „изнася“ в по-изостаналите страни. Подобна глобална кадрова политика представлява откровено ограбване на развиващите се страни и то не само с материални блага, а и с човешки кадри, които могат да творят блага. Отнемането на мозъци представлява антипод на чуждестранните инвестиции на развитите държави, но в обратната посока
Бедните страни отглеждат и образоват своите най-активни и способни млади хора, заплащат обучението им в чужбина и след това биват лишавани от тях, за да могат те да работят за укрепване на технологичния монопол на богатите страни. 
Представа за огромния размер само на първичните загуби от „изтичането на мозъци“ се добива като се вземе пред вид, че случаите на Brain Drain са милиони, а разходите по създаването, отглеждането и квалификацията само на един специалист огромни.
Целенасоченият подход на олигархичните върхушки на богатите общества по налагането на новия вид колониализъм се изразява (при условията на изключителна частна собственост на капитала) и в повсеместно налагане на неограничен либерализъм и монетарна политика, които изключват абсолютно необходимия за всяка конституционно прокламирана социална държава публичен контрол и регулиране в обществен интерес на стопанската дейност дори при наличие на икономическа криза. 
Така перманентната криза прераства в продължителен световен социален колапс, чийто революционен заряд плаши либералните общества.

Световната търговска организация налага на по-слабите в стопанско отношение страни премахване преференциите за местните производители и ограниченията по вноса от индустриално развитите държави. В името на “свободната конкуренция и равенството на възможностите на стопанските субекти” се урежда своего рода надбягване между заек и костенурка, което гарантира съсипване на слабо развитите страни.  
Измамното налагане и прилаганите на принципите на Либералния интернационал за лична отговорност, социална справедливост, за благоприятно стопанско развитие, са причина за влошаване жизненото равнище на обикновените хора, задълбочаване обществените противоречия и засилване социалното деление. Огромният в световен мащаб виртуален капитал гради финансова пирамида която рано или късно ще предизвика невиждан срив в развитието на съвременния капитализъм, от който едва ли може да бъде намерен благоприятен изход поне до края на столетието. 
Срив, явяващ се предпоставка за радикални институционални промени в "демократичните" държави, неизбежно насочени към управления от.... тоталитарен тип.

Няма коментари: