18.11.2011 г.

Основни принципи в инвестирането

 • Успешния инвеститор, спестява и инвестира регулярно и дългосрочно.
 • Според Бъфет, той е “изключително доволен да притежава всякакви ценни книжа за неопределено време стига очакваната рентабилност на основния капитал да е на задоволително равнище, мениджмънта да е почтен и професионален, и пазарът да не надценява компанията.”
 • Инвестира в компании с висока възвръщаемост, управлявани в полза на акционерите.
 • Плаща единствено разумната цена, дори и за отлични компании.
 • Не диверсифицира прекалено.
 • Избира инвестициите си на основата на стойност, а не на популярност.
 • Смята, че една добра акция трябва да се притежава, докато фундаменталните данни на компанията остават стабилни.
 • Инвестира само в компании с предвидими приходи.    Нужни са добри минали стойности и стабилна основа за предвиждане на бъдещият растеж.
 • Инвестира само когато съществува граница на безопастност между цената на акцията и пазарната цена.
 • Избягва компании с висока задлъжнялост.
 • Инвестира единствено в компании, чиито мениджмънт е активно ангажиран в контролиране на разходите.
 • Инвестира единствено в компании, чиято сфера на дейност разбира.
 • Инвестира единствено в компании с почтен и искрен мениджмънт.

Няма коментари: