14.11.2011 г.

Критерии за оценка и съпоставка на инвестиционни стратегии


Вероятно всеки инвеститор, който извършва сделки на финансовите пазари за собствена сметка, се е сблъсквал с въпроса каква точно стратегия за игра да избере от голямото многообразие съществуващи стратегии. Освен това често се налага да се прави съпоставка на различните методи, с цел да се намери този, който носи най-голяма печалба при най-нисък риск.
При избора на стратегия от особена важност е статистиката или историческото представяне на стратегията за минали периоди. На база на данните за работата на системата ни в миналото, ние правим изводи какви ще бъдат бъдещите ни резултати. За целта е необходимо да имаме поне 100 налични исторически сделки, за да може извадката ни, въз основа на която ще извършим анализ на поведението на системата, да е достатъчно представителна.
След като сме събрали достатъчно статистически данни за сделките, можем да преминем към изчисляването и интерпретирането на следните показатели и коефициенти:
Нетна печалба - получава се като от брутната печалба извадим брутната загуба. Брутната печалба представлява сумата на печалбата от отделните сделки с положителен изход. 
Брутната загуба е сбора от загубите от неуспешните сделки. 
Максимален спад - това е натрупването на поредица от последователно губещи сделки, които водят до намаление на капитала ни. С други думи, ако капиталът е 10 000 долара, а от губещи сделки имаме натрупани 2 000 долара обща загуба, то спадът е 2 000 долара и ако няма по-голям по размер спад от този, то той се приема за максимален. Разбира се, така представена като абсолютно число, величината на спада не ни говори нищо. Като го съпоставим с нетната печалба, можем да кажем дали е опасен и до каква степен застрашава бъдещата печалба. Приема се за нормално спадът да е не повече от 10% спрямо нетната печалба. Ако стратегия, тествана за 100 сделки, дава 5 000 долара нетна печалба, при максимален спад от 3 000 долара, не би следвало да я прилагаме.
Среден размер на спада - този показател е различен от предходния - получава се, като се сумират всичките спадове и се усреднят. Оптималният вариант е съотношение две към едно за максималния спад към средния спад. Друг начин за оценка на средния спад е съпоставянето му към нетната печалба. Нормално е да приемем връзка 1:1 между двете. Идеалният вариант е 2:1 в полза на печалбата.
Математическо очакване - този коефициент може да се ползва само като очакване за бъдещето, понеже няма никаква гаранция, че дадена стратегия ще покаже точно същите резултати в бъдещето както и в миналото. Все пак показателят дава добра база за оценка на потенциала на дадена стратегия, както и възможност тя да бъде сравнена с други системи. Приема се за нормално очакването да е над 0.6.
Формулата за изчислението му е следната:
(1+средна печалба на сделка/средна загуба на сделка)x % печеливши сделки-1
Средна печалба/Средна загуба на сделка (W/L) и дял на печелившите сделки (%P) - тези показатели са без значение, взети поотделно, но разглеждани заедно, представляват ценно средство за анализ на стратегията. Те са и най-важните коефициенти при оценка на системата. Всъщност даже може да се каже, че са достатъчни показатели, въз основа, на които може да се вземе решение дали да се използва една стратегия или не, тъй като дават ценна информация за логиката на работа на метода. 
Нулева ситуация би била, ако W/L =1 и %P=0.50, тогава изходът от играта би бил неутрален (ако, разбира се, сме взели предвид спредът и комисионите). Колкото по-голям е делът на печелившите сделки, толкова по-ниско съотношение печалба/загуба е нужно, за да се получи неутрален резултат. Колкото по-нисък е делът на печелившите сделки, толкова по-голямо съотношение печалба/загуба е необходимо, за да излезем на печалба от играта. При 20% печеливши сделки, W/L трябва да е 4:1, при 80% печеливши, W/L върши работа и ако е 1:4. Обикновено W/L е със стойности 2:1 или 3:1, а %P е между 35% и 50%.
Средна печалба от сделка - показва каква сума в долари е заработил инвеститорът, като е изпълнил определен брой сделки. Получава се, като нетната печалба се раздели на броя на изпълнените сделки. С други думи, всеки път, когато извършим дадена сделка, която е съобразена с изискванията на стратегията, печелим определена сума долари. Например, ако за една година стратегията дава 5 000 долара от 100 сделки, то всяка сделка носи 50 долара печалба от общия резултат, независимо дали конкретният й изход е положителен или отрицателен.
Съотношение най-голяма печалба към средна печалба - тук се включва и съотношението най-голяма загуба към средна загуба на сделка. Значението на тези показатели не е съществено, но все пак дават представа дали крайната печалба не се дължи на щастлива случайност. Например, ако най-голямата печалба е три или четири пъти по-голяма от средната печалба, не можем да разчитаме на нея. Ако максималната загуба е по-голяма три пъти от средната загуба, значи тя е със случаен характер, но ако е по-малка от три, значи най-голямата загуба е нормална за стратегията.
Фактор на печалбата – приема се за ключов показател при оценка представянето на стратегията. Математически се получава, като брутната печалба се раздели на брутната загуба. Например, ако сумата на крайната печалба от всички сделки по даден метод е 100 000 долара, а сумата на общата загуба по метода е 50 000 долара, то факторът на печалбата ще е 2, при нетна печалба 50 000 долара. Това означава, че сме спечелили 2 пъти повече, отколкото сме загубили. Този показател е тясно свързан с показателите W/L и %P. Например, ако W/L =2.0 и %P=0.50, факторът на печалбата също ще е 2.
Съотношение нетна печалба/разходи за посредника – необходимостта от този показател се поражда от това, че трябва да имаме информация какво е значението на разходите, които плащаме на борсовия ни посредник - спредове и комисиони, за да участваме в играта. Нека приемем, че годишната ни печалба е 15 000 долара и сме платили на посредника 5 000 долара за сделките, сключени през годината. В случая ние сме спечелили повече от брокера ни, но често е обратното, особено, ако сме извършили много на брой сделки. Целта ни е да играем по метод, който позволява да ограничим облагодетелстването на брокера ни за наша сметка, като сключваме по-малко, но по-качествени сделки.
Разбира се, с представените показатели, не се изчерпват критериите за оценка на дадена стратегия. Може да се измислят всевъзможни съотношения, но горните коефициенти са напълно достатъчни, за да ни дадат ясна представа за потенциала и перспективите на съответната система, както и да направят възможно обективното съпоставяне между различните стратегии за игра. 
Източник: Investor.bg

Няма коментари: