Букбилдингът - най-използваният метод за продажба на ценни книжа


Букбилдингът (от англ. book-building) е един от най-използваните методи за продажба на ценни книжа от известно време - не само в света, но и у нас. Този метод бе използван при продажбата на акции от БАКБ, Монбат, Тодоров, Каолин, ПИБ, Бианор и Девин. Предстои този метод да се използва при публичното предлагане на Енемона.
До момента на българския капиталов пазар са използвани пет метода за продажба на акции - букбилдинг, открит аукцион, смесен закрит аукцион, закрит аукцион само с лимитирани поръчки и закрит аукцион с фиксирана цена. Спираме се на сравнителния метод за описване на букбилдинга, защото разликите с другите методи често са малки и само така можем да го представим най-пълно.
Към някои от изброените типове търгове може да бъдат определени и подтипове.
Тип- Букбилдинг
Подтип
- Букбилдинг с максимална и минимална цена (ценови диапазон) - например при Монбат, ПИБ, Девин и други- Букбилдинг без ценови диапазон - например при Тодоров АД- Букбилдинг с пропорционално разпределение за различните типове инвеститори - Монбат, ПИБ, Девин и други- Булбилдинг с непропорционално (различно) разпределение за различните типове инвеститори (пример Каолин )

Тип - Открит аукцион
- няма подтипове

Тип -Смесен закрит аукцион
Подтип- С минимална и максимална цена - КТБ, Ломско пиво- Само с минимална цена - Еврохолд България - първия търг

Тип-Закрит аукцион само с лимитирани поръчки
- С минимална и максимална цена (все още няма такъв случай)
- Само с минимална цена (Еврохолд България - втория търг)

Тип-Фиксирана цена
Подтип
- с предварително превеждане на парите по поръчките (Химимпорт, СБС)
- с превеждане на парите след окончателно класиране на поръчките (Трейс груп холд)

Най-добра цена за продавачите предоставя методът Смесен закрит аукцион без максимална цена, защото тук никога не говорим за презаписване. Огромно влияние имат пазарните поръчки, които при голям обем, могат да доведат до автоматично класиране на нерално високи цени, което се е и случвало на малки по обем търгове на приватизационен сегмент на БФБ-София. За малко не се случи и при първия аукцион за акциите на Еврохолд България. Тук никога не говорим за презаписване. Ако има по-голямо търсене от предлагането, предлагането остава за следващия ден на търга и продавачът реализира максимална полза. Този метод малко се доближава до букбилдинга без предварително определена максимална цена, при които често презаписванията са малки, съответно цените са високи.Важно е да се разбере, че презаписването е аналог на свръхтърсене, а по дефиниция нещо свръхтърсено ще поскъпва. И след като не говорим за презаписване, то смесеният закрит аукцион е доста добър за продавача. Купувачите трябва внимателно да определят цената на поръчките си и да избягват да участват с пазарни поръчки.Ако целта на продавача е да има максимално широк кръг инвеститори, той вероятно би предпочел метода с фиксирана цена, който класира много инвеститори, защото неутрализира риска от висока крайна цена. Често обаче голямото презаписване води до отпадане на малките инвеститори. Обикновено се използва за малки емисии (като дял от компанията) на атрактивни цени. Предизвиква еуфория околко компанията, която й позволява да увеличава капитала си на по-високи цени в бъдеще. Презаписването е единствената неизвестна при този търг. Голям коефициент на класирани участници в търга (спрямо всички участващи в този търг) има и при букбилдинга. Най-нисък е този коефициент при открития аукцион.Ако продавачът иска да постигне ниска цена, то той би избрал открития аукцион. Поради скъсените срокове за реакция (последните секунди на търга, докогато никой голям купувач обикновено не въвежда офертата си) по-принцип няма време за наддаване и цените са ниски. Поради липсата на пазарни поръчки на практика броят класирани участници е много нисък, особено ако в последната секунда бъде въведена оферта за цялото количество на максималната цена. Затова този търг не се избира от нито една компания или продаващ акционер и "вижда бял свят" единствено благодарение на разпоредба на ЗППЦК, че по този начин трябва да се продават неизползваните права в увеличения на капитала на борсови компании. Минималната цена на тези права винаги е минимално възможната, а именно 0,001 лв.Най-често използваният метод за продажба на ценни книжа и в България е букбилдингът, защото той е най-гъвкъв в няколко направления. Първо - дава свобода за коригиране на пазарни дефекти, чрез властта на мениджъра на емисията да определя цената, второ - дава свобода за изтриване на манипулативни поръчки и трето - дава свобода за определяне на различни количества акции, за различни инвеститорски групи, тоест различни коефициенти на презаписване за различните групи, например институционални инвеститори, местни неинституционални инвеститори и чужди неинституционални инвеститори.
Ако пазарните поръчки са много и цената при смесения закрит аукцион автоматично би станала 10 лв., то при букбилдинга е възможно и най-често срещано цената да е доста по-ниска, защото тук работим с думата презаписване, тоест инвеститорите получават по-малко акции, но на по-ниска цена. Именно името на мениджъра е важно, защото той защитава репутацията, защитавайки купувачите, защото така ще има купувачи и за следващата продажба. Ако мениджърът на емисията защити само продавача, то за дълго може да се откаже да прави публични предлагания на ценни книжа, защото пазарът няма да му вярва. Мениджърът на емисията обикновено предварително се договаря с дружеството емитент или акционера продавач за горна граница - максимална цена на акция. И обикновено целта му е тази горна граница да бъде възможно най-ниска, защото често много негови клиенти и фондове участват в предлагането като купувачи.
Професионализмът на мениджъра е важен за продавача именно в това да го убеди за по-ниска цена. Много западни книги и банкери твърдят, че няма нищо по-лошо от това да се изкушиш да се продадеш по-скъпо отколкото струваш, дори е хубаво да дадеш поне 20% премия на инвеститорите, поради факта, че дружеството е ново за борсата и съответно не съвсем предсказуемо. Ако продавачът се изкуши да се продаде над реалната си стойност и акциите му наистина поевтинеят, то това е един вид смърт за компанията в западния свят. Подобно дружество не може да разчита на нови финансирания с акции, облигации или банкови заеми или все пак ги получава, но на много висока цена. Продажната цена е самоцел само за компании, които не мислят да се финансират втори път от борсата, или за собственици, които продават бизнеса. Именно поради всички тези деликатни процеси, които трябва да се управляват, букбилдингът като най-гъвкъв метод е и най-използван.С други думи, по метода и по мениджъра на емисията ще познаете що за продавач имате срещу себе си.
Ето и характерните особености на петте типа търгове
Тип-Букбилдинг
Характерна особеност-Мениджърът на емисията може да защити инвеститорите, определяйки цената по-ниско от максимално възможната. Цената при пазарните и всички лимитирани поръчки е еднаква. Реализират се по-ниски цени от смесения закрит аукцион без предварително определена максимална цена. Поради това търгът е подходящ за инвеститорите. Осигурява класирането на много участници.
Разпределение-Обикновено пропорционално разпределение (при презаписване). Понякога се определят различни пропорции за институционални, чуждестранни или местни неинституционални инвеститори. Всички с пазарни поръчки се класират. Класират се и лимитираните над определената от мениджъра цена
Тип поръчки-Лимитирани и пазарни поръчки

Тип-Открит аукцион
Характерна особеност-Обикновено печелят тези, които въведат поръчки в последния момент, най-добре в последните секунди. Класират се малко участници в търга.
Разпределение-Непропорционално (пълно) разпределение (няма презаписване). Класираш се с цялата си поръчка уцелвайки цена над минималната или самата минимална (при минималната цена е възможно частично изпълнение) .
Тип поръчки-Само лимитирани поръчки

Тип-Смесен закрит аукцион
Характерна особеност-При аукцион без предварително определена максимална цена и много пазарни поръчки е възможно цените да са ултра високи; Метод водещ до сравнително висока цена на акциите, поради повишаващ цената ефект на пазарните поръчки. Класират се по-малко участници спрямо букбилдингът.
Разпределение-Като при открития аукцион за лимитираните поръчки. По среднопретеглената цена от лимитираните поръчки се изпълняват пазарните поръчки.При изпълнение на максималната цена най-важен е часът на въвеждане на лимитираната поръчка. Пазарните поръчки отпадат при изпълнение на максималната цена. Ако има по-голямо търсене от предлагането, предлагането остава за следващия ден на търга и продавача реализира максимална полза.
Тип поръчки-Лимитирани и пазарни поръчки

Тип-Закрит аукцион само с лимитирани поръчки
Характерна особеност-Класират се по-малко участници. Цените са по-добри за инвеститорите от смесения закрит аукцион.
Разпределение-Като при открития аукцион за лимитираните поръчки.
Тип поръчки-Само лимитирани поръчки

Тип-Фиксирана цена
Характерна особеност-Цената на предлагането е предварително ясна и това предизвиква огромен интерес, съответно се класират най-много инвеститори.
Разпределение-Пропорционално(най-важната неизвестна при търга е презаписването).
Тип поръчки-Само лимитирани поръчки

Източник: investor.bg