Как да четем финансовите отчети?


След изнасянето на финансовия отчет за дадено дружество, първото нещо, което правят инвеститорите е да погледнат печалбата и приходите му.
Това, което всъщност ги интересува е да сравнят резултатите от дадения отчет с тези от сравнимия период на миналата година.
Следващата стъпка е да сравним темпа на нарастване на печалбата спрямо съответните отчети на изминали години, например с предходната. 
Това, което е важно обаче, е от какво се е предопределил този резултат, дали е следствие на повишение на приходите от основна дейност, или се дължи на неосновни за дружеството еднократни приходи, част от които са продажба на активи, промяна на валутни курсове или други дейности, неприсъщи за основната дейност.
Разнищването на този въпрос е от изключителна важност, защото ще предопредели дали може и за в бъдеще да се разчита на добри резултати от компанията.
За разлика от неефективните пазари, като родния например, на ефективните еднократните елементи се изключват при анализа на резултатите на дадена компания от страна на специалистите, като не оказват съществено въздействие и върху движението на акциите на дадено дружество.

При оповестяване на резултатите в публичното пространство на такива пазари те се съобщават заедно с еднократните елементи, но се набляга и на печалбата, изчистена от "случайни фактори", върху които анализатори и инвеститори фокусират своето внимание.
Така следващата стъпка, след като се погледне финансовия резултат е да се анализират приходите на дружеството, като тук отново се набляга на отчета за приходите и разходите.
Традиционно като добър се определя ръстът на приходите на дадено дружество по няколко показателя. На първо място те се сравняват със средния темп на повишение през последните няколко години, по тримесечия и т. н., като е добре да се наблюдава тенденция на повишение или поне на задържане на темпа на нарастване на приходите. Еднократни или спорадични повишения на темпа на нарастване не се гледат с много добро око от страна на инвеститорите.
Сред едни от най-пренебрегваните части на отчета за приходи и разходи от страна на инвеститорите е частта на разходите на дружеството. И това до голяма степен се предопределя на фона на ниската степен на информация, която те носят в себе си.
Широката им агрегираност прави трудно да се определи и анализира ефективността на разходите, като за нея обикновено се правят изводи от резултатите за приходи и рентабилност. Като положителен тренд се определя това разходите да растат с по-малка интензивност от приходите, освен в случаите, когато не се правят значителни инвестиции.
Там много често съществените разходи, извършени от мениджърите, са описани подробно, като по тези бележки инвеститорите могат да съдят за инвестиционната дейност и посоката на развитие на дружеството в бъдещи отчетни периоди.
В тези допълнения инвеститорите могат да намерят още много неща за дружеството. Освен описание на основната дейност и продукти, там могат да се намерят още списък с акционерите (основните) и притежаваните от тях дялове, информация как са разпределени продажбите, кои са основните им пазари, дистрибутори и клиенти, изчислени финансови показатели, които могат да ползват наготово, изразени бъдещи планове за пускането на нови продукти или навлизане на нови пазари и мн. др.
Освен със собствените си резултати, тези на дадено дружество трябва да се сравняват и с резултатите на основни конкуренти , а ако няма със средните за сектора, или ако отново няма достатъчна база за пазара, като цяло. Като добре се възприема отново, ако темповете на даденото дружество изпреварват тези на конкурентите, на сектора или на пазара като цяло.
Сами по себе си ръстовете на резултатите са важни, но не са единствените, които ще предопределят бъдещото движение на цените на акциите. Много често очакваните бъдещи резултати се залагат в цените на акциите на дадена компания.

Няма коментари: