Кои фактори движат цените на зърнените пазари?


Революцията в информационните технологии промени радикално търговията със суровини, в това число и зърнените култури. Електронните пазари понижават транзакционните разходи и намаляват значително времето, необходимо за изпълнение на една сделка. Това води до увеличаване обема на търговия и съответно до привличане на значителна ликвидност към стоковите борси. 
Нарастващият обем на спекулативната търговия на електронните пазари е един от факторите, който внася допълнително колебание в цените на зърнените култури.
Основните фактори които влиаят върху пазарите на земеделски култури, са: 

  • ежегодните промени в производството и потреблението;
  • динамиката на изменението на запасите;
  • степента на еластичност на търсенето и предлагането;
  • динамиката на международната търговия със зърно;
  • промените в климата, които допринасят за засилване на ценовите колебания;
  • възможността някои зърнени култури да се използват и като източник на биогориво;
  • лихвените нива и курсът на щатския долар. 
  • цената на петрола
Следва да се разграничават факторите които имат значение за динамиката в цените на зърнените култури между отделните стопански години и тези с влияние в колебанията вътре в стопанската година.
Големите преходни запаси действат като естествен буфер и могат да поемат шокове и на търсенето, и на предлагането. Прехвърлянето на запаси от предходната за следващата година изглажда цените и това води до по-малки промени в цените между отделните стопански години. 
Когато преходните запаси са ниски, шоковете на предлагането (по-ниски добиви заради влошени метеорологични условия) водят до по-големи колебания на цените през отделните години, но това няма ефект върху колебанията през самата стопанска година. 
Обратно, шоковете на търсенето въздействат на месечните разлики в цените през земеделската година.
Основните фактори, движещи колебанията през отделните години, са шоковете на предлагането, засилени от ниски преходни запаси, както и цените на суровия петрол и валутният курс на щатския долар. 
С най-голямо въздействие върху волатилността през самата земеделска година са цените на суровия петрол, а с второстепенно значение са шоковете на търсенето и реалните лихвени проценти. 
Активността на пазара на дериватни финансови инструменти няма съществено влияние върху ценовите колебания и в двата времеви хоризонта.
Движенията в цените на зърнените пазари зависят от комплекс от причини, които влияят по различен начин в различни времеви хоризонти. 
Пример:
При задържане на цените на основните култури на ниски нива за няколко поредни година, може да предположим, че дори да станем свидетели на изпреварващо предлагането търсене, шоково повишение на цените  е слабо вероятно заради комбинацията от високи преходни запаси.

Няма коментари: