17.12.2008 г.

Монополистическия капитализъм.


Домонополистическият капитализъм обхваща времето от 1642г. до началото на 70-те години на XVIIв., т.е. от Англо-буржоазната революция до началното формиране на монополните обединения. Това е времето на класическият капитализъм с характерната за него монополна конкуренция. 
Първият етап на домонополистическият капитализъм се вмества от Англо-буржоазната до Френско-буржоазната революция. По основното си съдържание това е етап на манифестният капитализъм. През него продължава процесът на първоначално натрупване на капитали, утвърждават се буржоазните нации, държави и идеология. В рамките на тапа съществуват значителни феодални остатъци. В някоои страни на Централна и Източна Европа продължават да господстват феодални отношения.
Вторият етап започва от Френско-буржоазната революция и индивидуалният преврат, който също се извършва в Англия и завършва в началото на 70-те години на XIXв. Този етап се х-ра с бързото развитие на производствените сили, което дава възможност на самата капиталистическа с-ма да получи своята адекватна основна машинална техника. През този етап се ликвидират феодалните остатъци и окончателно се утвърждава капиталово-стопанска с-ма. Особена роля на катализатор в началната фаза на развитие на капитализма на ВГО. Те имат дълбоки социално-икономически последици. разширяването на вътрешния пазар и създаването на световния пазар след ВГО дава тласък за преминаване към по-едро капиталистическо п-во.

Няма коментари: