Земеделието в Китай


В селските райони на Китай е съсредоточено население от над 700 млн. души. През последното десетилетие китайското правителство постепенно увеличава инвестициите в сферата на земеделието и в селата, което създава добри условия за развитие както на земеделието, така и за подобряване условията на живот в тези райони. 

От 2004 година насам, в началото на всяка година китайското правителство публикува документ, свързан с развитието на селското стопанство и селата, което показва акцента и повишеното внимание на правителството към земеделието, селата и селяните. Това внимание е изразено и във финансова подкрепа към земеделието и селата, като сумата, отделяна за тях, постепенно се повишава:  2004 година — почти 300млрд. юана, 2008 г. — 590 млрд. юана, 2009 година — рекордните 710 млрд. юана. 
Подкрепата на правителството включва субсидии за селяните, инвестиции в селскостопанската продукция, инвестиции в областта на медицината и здравеопазването в селата, както и подобряване на инфраструктурата в селските райони.
През 2009 година доходите на селяните претърпяват увеличение с над 6 на сто, което надминава очакванията за този период. Тези резултати са постигнати благодарение на инвестициите в селата, а цялостният процес играе важна роля за стабилизиране на цените, както и създава условия за справяне с финансовата криза.
Началникът на института на селското стопанство и развитие на селата при Китайския народен университет Уън Тиедзун заяви, че в началото на 2009 година в Китай около 25 милиона работници емигранти са загубили работата си поради финансовата криза. Липсата на социално напрежение въпреки този факт е благодарение на селата и тяхното развитие. Уън Тиедзун казва: „Когато избухна икономическата криза, предприятията в цял свят се повлияха, при нас, въпреки че някои ферми фалираха, работниците емигранти имаха възможността да се върнат в селата. Защото там се развиват бурно и всестранно. Когато се завръщат, не е, защото нямат избор, а поради развитието в селата. От това се вижда, че подкрепата на Китай към земеделието, селата и селяните е правилен избор и поради това, дори и при финансова криза, Китай може да продължи стабилното си развитие.“
Според специалистите тази тенденция и политика не бива да се прекратява, защото ако има проблем в селското стопанство, отрицателното влияние върху обществото и социалната икономика ще бъде по-голямо, отколкото от финансовата криза, имайки предвид мащаба на селските райони в Китай.
Конкретен пример за подобряване на икономическото състояние благодарение на развитието на селското стопанство е провинция Анхуей. 
Провинция Анхуей е най-големият зърнопроизводител в Китай. Изненадващо е, че през 2009 година тя бива връхлетяна от продължителна суша, най-голямата за последните 50 години. Независимо от това годишният зърнодобив там се е увеличил с 500 млн. кг в сравнение с предходната година. Началникът на Управлението по земеделие на провинция Анхуей Ню Юншън твърди, че успехите в зърнодобива се дължат на активно използване на нови земеделски технологии в провинцията, като по този начин равнището на земеделското производство се повишава. Освен това местните власти продължават да отпускат значителни субсидии за отглеждане на зърнени култури, което увеличава интереса и активността на фермерите. 
Инвестициите са насочени главно към покупка на качествени семена, средства за производство и земеделски машини. За да подобрят равнището на земеделското производство, провинциалните власти полагат сериозни усилия за разработка на зърнени култури и олио, като с това разширяват мястото за развитие на земеделска икономика.
През последното десетилетие китайското правителство изработи редица мерки за субсидиране на селяните. През 2006 г. Китай изцяло премахна данъците в селата и едновременно с това създаде система за дотации на селяните.
Най-големите проблеми на китайското традиционно земеделие са зависимостта от климата и неспособността за справяне с рискове. През последните години селското производство в Китай постепенно се механизира. Научният прогрес вече е важна част и опора на селското стопанство. Към 2010 г. процентът на механизация в производството само на зърнени храни е 52 на сто, което означава, че в китайското земеделие навлиза все по-широко механизираното производство.
През 2013 г. Китай е отпуснал над 20 млрд. юана субсидии за закупуването на машини за селското стопанство, за да ускори механизирането на този отрасъл и да увеличи капацитета му за производство. В сравнение с предишни години страната е увеличила броя на субсидираните категории, за да осигури закупуването на основните видове машини, използвани в селското стопанство, дърводобива и риболова.
Отново през миналата година стана ясно, че китайското Министерство на селското стопанство и Китайската банка за развитие обединяват своите усилия за изграждането на национални специализирани пазари за селскостопански продукти и за създаването на национални платформи, които да свързват големите производствени бази с основните пазари. Според дългосрочната стратегия на проекта министерството трябва да насърчава модернизацията и реконструкцията на пазара, и в същото време да подобрява условията за търговия и нивото на услугите. От своя страна банката предоставя средносрочни и дългосрочни заеми в подкрепа на изграждането и функционирането на национални пазари за селскостопански стоки.
До момента изграждането на специализирани пазари за селскостопански продукти е съсредоточено в Шънси, Джъдзян, Гансу, Дзянси, Хъйлундзян, Хубей, Юнан и Чунцин. 
В контекста на държавната политика в тази област, Китай е първата държава, която създаде специален ден за защита на земите. През последните години с ускоряването на индустриализацията, урбанизацията и модернизацията на селското стопанство, търсенето на земя за строителство се увеличава. Това причинява отрицателни резултати като намаляване на обработваемите земи на населението, липса на резервни ресурси и други проблеми. Особеното е, че липсата на обработваеми земи оказва голямо влияние върху сигурността и дългосрочното стабилно развитие на храните. За 13 години използваните земи в градовете са се увеличили с около 2,8 млн. хектара, повечето от които са качествени обработваеми земи. Част от тях обаче не се експлоатират добре. Въпреки полаганите от държавата усилия в стандартизиране на земята и усъвършенстване на системата за използването й над 40 на сто от земните терени в градовете са използвани недостатъчно фиктивно.
Неотдавна Китайското министерство на териториалните ресурси публикува „Правила за съхранение на земята“. Целта им е стандартизиране на използването на земята, чрез което да се засили контролът. От 2014г. се намалява планирането на нови земи за строителство. Мярката засяга цялата страна, но ще се постави акцент върху източните райони на страната. В западната и централна част се планира увеличаване или запазване на настоящия брой земи — в зависимост от държавната стратегия за развитие. Ще се намалят земите за индустриални цели, ще се запазят земите, свързани с живота на хората и инфраструктурата, както и ще се увеличи процентът на земята, предназначена за екологични цели.

Няма коментари: