Навлизаме във фаза, когато печатането на пари ще определя валутния курс


Количеството на парите и динамиката на неговото изменение разкрива много за една икономика. Количеството на парите обикновено се измерва с парични агрегати. Агрегатът М1 измерва количеството на парите, с които могат директно да се сключват сделки - в различните държави компонентите, които включва този агрегат, се различават, но най-общо това са наличните банкноти и монети, както и парите в разплащателните сметки.


Много интересни резултати се наблюдават за динамиката на агрегата М1 в България, еврозоната и САЩ за периода декември 2004 г. – август 2013 г. (за по-лесно наблюдение, количествата на М1 за България, еврозоната и САЩ са представени в индексна форма, като към декември 2004 г. стойността на индексите е 100) - Графика 1

- Българският агрегат М1 расте най-бързо от трите наблюдавани – за целия период е нараснал със 156%. В България агрегатът М1 е нараснал със 100% само за 3 години половина (от 12.2004 до 6.2008 г.). Растежът в еврозоната за този период е само 33%, а в САЩ няма промяна.

- Ръстът на М1 в САЩ започва през август 2008 г., когато вече е започнала кризата. До този момент САЩ не увеличават количеството на парите (т.е. не печатат нови пари), докато в еврозоната този процес върви с умерени темпове. След фалита на "Лемън брадърс" САЩ започват да печатат пари с изпреварващи темпове спрямо еврозоната, която също леко засилва темповете на печатане на пари. През юли 2012 г. печатането на пари в САЩ настига това в еврозоната и в следващите месеци дори го изпреварва, като това продължава до август 2013 г. Не е случайно, че напоследък в еврозоната се коментира засилване на печатането на пари.
- Докато в еврозоната и САЩ започват усилено да печатат пари през август 2008, в България парите започват да изтичат навън – това е едно от неудобствата на валутния борд. Нивото на парите от август 2008 г. достига едва през декември 2011 г. Темповете за нарастване на парите са колебливи до февруари 2013 г., когато започва ясна тенденция на бързо нарастване на паричната маса в страната – само за 7-8 месеца през 2013 г. количеството на парите нараства с над 15%.Динамиката на валутните курсове (цената на една валута спрямо друга) до голяма степен се влияе от количеството на парите. Графика 2 представя динамиката на съотношението между паричните агрегати в еврозоната и САЩ и валутния курс EUR/USD. През цялата 2005 г. и в началото на 2006 г. съотношението между парите и валутния курс се движи в противоположни посоки, но след това колебанията им се припокриват в много висока степен, като движенията на валутния курс изпреварват тези на съотношението на парите, т.е. валутният курс е определял политиката по печатане на пари, особено в периода от края на 2009 г. до началото на 2013 г. През лятото на 20013 г. се наблюдава много силна конвергенция между индексите на съотношението на парите и на валутния курс EUR/USD. Може би навлизаме във фаза, когато печатането на пари ще определя валутния курс, а не обратното.Автор: Васил Караиванов


1 коментар:

Blogger каза...

eToro is the #1 forex broker for rookie and professional traders.